ОФЕРТА Курс Організатор Простору


1. Загальні положення

1.1. Цей документ є публічною офертою ФОП Кириєнко Вікторії, яка надалі іменується «Виконавцем», і містить усі істотні умови договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України).

1.2. Особа, яка здійснила акцепт даної публічної оферти, набуває всіх прав та обов'язків Замовника, передбачених цим договором.

1.3. Акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником повної чи часткової оплати інформаційно-консультаційних послуг відповідно до умов цього договору. З моменту надходження коштів у рахунок оплати надання послуг на поточний (банківський / розрахунковий) рахунок Виконавця, цей договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.

1.4. Ухвалення цієї Оферти і відповідно, укладення цього Договору означає, що Замовник у необхідній для нього мірі ознайомився з умовами цього договору та правилами платіжної системи (далі — Системи), специфікою функціонування Системи та сайту, на якому розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Системи, сайту для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього договору та виражає своє розуміння щодо суті послуг, що підлягають наданню за цим договором.

1.5. Здійснюючи акцепт цієї оферти, Замовник підтверджує, що надання Виконавцем послуг за цим договором дистанційно з використанням програмного забезпечення (далі — ПЗ) повністю відповідає можливості Замовника користуватися послугами, що надаються таким способом.

1.6. Актуальний договір-оферти завжди знаходиться за адресою: https://orglady.com/oferta

1.7. У цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази матимуть такі значення:

1.7.1. Договір – цей документ, опублікований у мережі Інтернет, а також направлений з метою ознайомлення за допомогою електронної пошти або наданий з метою ознайомлення будь-якими іншими способами.

1.7.2. Замовник – одержувач послуг за цим договором.

1.7.3. Послуга – участь у конференції.

1.7.4. Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome та аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері (або іншому пристрої, з якого здійснюється отримання Послуг).

1.7.5. Зворотній зв'язок (ЗЗ) – інформаційно-консультаційна послуга у формі проведення усної консультації та відповідей на запитання у вигляді текстових, голосових повідомлень, вебінару з певною тематикою за допомогою мережі Інтернет або онлайн-сесії за допомогою skype-чату та групового чи індивідуального дзвінка.

1.7.6. Вебінар – це: запис відеопрезентації навчального курсу, з коментарями Виконавця; трансляція виступу Виконавця в режимі реального часу.

1.7.7. Тренер – спеціаліст, який здійснює послуги з перевірки домашніх завдань та зворотного зв'язку із Замовником з питань програми курсу, коли участь Виконавця не є обов'язковою.

1.7.8. Сайт – спеціалізована система для дистанційного навчання; сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет/


2. Предмет договору-оферти

2.1. Предметом оферти є надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у сфері отримання знань, умінь та навичок з питань організації простору, маркетингових способів просування (популяризації та розкрутки) своїх послуг, практика роботи у сфері організації простору.

2.2. Надання послуг здійснюється шляхом розміщення Виконавцем у закритому розділі Сайту навчального матеріалу та завдань для Замовника, спрямованих на передачу знань та навичок за програмою курсу, згідно з графіком, встановленим Виконавцем, здійснення зворотнього зв'язку за виконаними завданнями письмово та усно за допомогою проведення вебінарів та групових дзвінків, а також іншої інформаційної підтримки Замовника під час проходження навчальної програми.

2.3. Послуги за цим договором обмежені наданням Замовнику інформації, передачею знань та досвіду Виконавця з питань навчальної програми та формуванням навичок для їх самостійного використання Замовником.

2.4. Послуги за цим договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет через програмне забезпечення (ПЗ).


3. Строки надання послуг

3.1. Тривалість повної програми курсу – 4-10 (залежно від тарифу) календарних тижнів з дати, вказаної на Сайті https://orglady.com/organizator-prostranstva

Зворотній зв'язок з навчання надається Замовнику протягом 4-11 (залежно від тарифу) тижнів курсу; Замовник має право брати участь у вебінарах, групових дзвінках, якщо інше не вказано для відповідного тарифу програми курсу (пакету послуг за договором).

3.2. Графік та зміст навчальної програми розміщуються на Сайті https://orglady.com/op22

3.3. Зворотній зв'язок проводиться куратором після виконання домашнього завдання, якщо інше не зазначено для відповідного тарифу програми курсу (пакету послуг за договором). На період святкових днів зворотний зв'язок коригується, поточний Зворотній зв'язок може бути перенесений на найближчі робочі дні.

3.4. Замовник отримує знання та впроваджує їх на практиці у зручному темпі та у зручний час доби. Перевірка домашнього завдання здійснюється тренером 1 раз на тиждень. Результат перевірки висловлюється письмово у вигляді коментаря до відповідного уроку або усно на найближчому Зворотньому зв'язку з тренером.

3.5. Послуги за цим договором вважаються наданими з належною якістю та в строк, а також прийнятими Замовником, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту придбання курсу Замовник не заявив мотивованого заперечення на якість та обсяг таких послуг шляхом надсилання відповідного звернення на адресу viki.orglady@gmail.com

3.6. Доступ до навчальних матеріалів основного курсу та додаткових матеріалів зберігається за Замовником за умови повної оплати зворотнього пакета навчання та за умови дотримання Замовником взятих на себе зобов'язань протягом певного часу, який залежить від зворотнього пакету навчання.


4. Порядок надання послуг

4.1. Замовник формує заявку на участь у навчальній програмі Сайту

На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату на Сайті або надсилає рахунок на електронну пошту Замовника, зазначену у заявці.

4.2. Після здійснення оплати Виконавець надає доступ до навчальних матеріалів відповідного пакету послуг, придбаного Замовником, та розміщених у закритому розділі Сайту. Дані для входу до навчального кабінету на Сайті надсилаються на електронну адресу, вказану при оплаті Курсу. Термін надання доступу: протягом 2 (двох) робочих днів з моменту оплати інформаційно-консультаційних послуг.

4.3. У закритому розділі Сайту розміщуються програма курсу, оновлення відео-уроків та інші новини курсу. Інформація щодо окремих новин курсу може бути додатково спрямована на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при реєстрації на Сайті.

4.4. Замовник самостійно стежить за всіма оновленнями та змінами інформації, яка розміщується у закритому розділі Сайту та стосується надання послуг за цим договором. Виконавець має право повідомляти персонально Замовнику або групі курсу про оновлення усередині уроку Курсу.

4.5. Виконавець надає послуги за цим договором відповідно до обраного та сплаченого Замовником пакета послуг. Зміст пакету послуг визначається на Сайті.


5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. надати послуги належним чином відповідно до обраного Замовника пакету послуг та у встановлені терміни.

5.1.2. своєчасно сповіщати про будь-які зміни щодо вебінарів та сесій шляхом розміщення інформації у закритому розділі Сайту та/або окремо на поштову скриньку Замовника.

5.1.4. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, під час надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.

5.1.5. дотримуватись вимог законодавства щодо обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Самостійно визначати перелік домашніх завдань, встановлювати терміни для виконання окремих домашніх завдань, визначати дату та час, а також тривалість кожного заняття, вносити зміни до програм тренінгів, вебінарів та переносити їх у разі технічних неполадок.

5.2.3. вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих на себе зобов'язань, поважного ставлення до інших учасників курсу і до Виконавця особисто. В іншому випадку Виконавець має право виключити Замовника з курсу без повідомлення та без права на повернення коштів.

5.2.4. в односторонньому порядку змінювати та доповнювати умови цього договору, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті за адресою: https://orglady.com/oferta не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до їх введення в дію.

5.2.5. виключити Замовника з вебінару та/або з курсу без права на повернення коштів та без права на відновлення доступу до матеріалів у разі порушення правил поведінки на вебінарі та/або курсі. Під таким порушенням розуміється використання Замовником ненормативної лексики в чаті, спільні заклики до недовіри Виконавцю в чаті, реклама сторонніх інтернет-ресурсів у чаті, образу учасників чату та Виконавця. Виконавець також має право обмежити доступ до вебінарів та/або до курсу без права на повернення коштів у разі спроби атак хакерів з-під IP-адреси Замовника, факту порушення Замовником авторських прав Виконавця, порушення правил поведінки у коментарях у закритій групі курсу, зазначених в абзаці першому цього пункту. Виконавець має право заблокувати участь Замовника за умовами цього пункту тимчасово або до закінчення навчальної програми.

5.2.6. залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб. При цьому Виконавець не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб під час надання послуг за цим договором, але докладає всіх зусиль для забезпечення захисту прав та інтересів Замовника.

5.2.7. використовувати отримані від Замовника звіти з домашніх завдань та окремі досягнення та успіхи Замовника у процесі проходження програми, не публікуючи його персональні дані (знеособлені звіти), без отримання спеціальної згоди Замовника.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. для отримання послуг за цим договором Замовник повинен мати персональний комп'ютер, а також інший портативний (мобільний) пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнаний навушниками/динаміками та мікрофоном, а також із встановленим ПЗ.

5.3.2. після вибору послуги, прийняття справжньої публічної оферти та оплати в повному обсязі інформаційно-консультаційних послуг дотримуватись встановленого графіка навчальної програми, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватись термінів виконання домашніх завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за цим договором.

5.3.3. надати Виконавцю актуальну інформацію, необхідну для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв'язку із Замовником у рамках надання послуг за цим договором, а саме: прізвище та ім'я, діюча поштова скринька, контактний телефон.

5.3.4. дотримуватись правил поведінки на вебінарах та сесіях зі Зворотним зв'язком та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.

5.3.5. самостійно перевіряти інформацію у закритому розділі Сайту щодо змін розкладу занять, зміни інших умов надання послуг, про які Виконавець повинен інформувати Замовника.

5.3.6. не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродавати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку , а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім особистого користування.

5.3.7. не передавати третім особам та забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету у закритому розділі Сайту та у спеціальне ПЗ, яке використовується для організації Виконавцем послуг за цим договором.

5.3.8. не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, не вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.

5.3.9. не розміщувати на Сайті/в чаті персональні дані третіх осіб без їхньої згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.


5.3.10. не розміщувати на Сайті/у чаті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію та будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Виконавцем.

5.3.11. не розповсюджувати порочні/неправдиві відомості про Виконавця або його навчальну програму, залучених спікерів та ведучих, які можуть завдати шкоди честі, гідності та діловій репутації Виконавця та його комерційному проекту.

5.4. Замовник має право звернутися із заявою про зміну пакета придбаних послуг протягом 10 (десяти) календарних днів від початку навчання (отримання доступу до уроків).

5.5. Заява про зміну вибраного пакету Замовником надсилається на електронну адресу: viki.orglady@gmail.com.


6. Вартість послуг, порядок оплати, зміна обраного пакету.

6.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором вказується на Сайті та може бути змінена Виконавцем у будь-який час у односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені на момент опублікування послуги.
може бути змінена Виконавцем у будь-який час у односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на сплачені на момент опублікування послуги.

6.2. Оплата обраної послуги здійснюється Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий/банківський рахунок Виконавця у розмірі 100% вартості послуг.

6.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.4. У разі звернення Замовника із заявою про зміну придбаного пакету Виконавець зобов'язаний розглянути зазначену заявку протягом 5 робочих днів. Позитивне рішення приймається за можливості перевести Замовника у відповідну групу за новим пакетом. Якщо можливості перевести Замовника немає, Виконавець відмовляє у задоволенні відповідної заявки.

6.5. При придбанні пакета послуг, який не передбачає зворотного зв'язку Виконавця, перехід на тариф зі Зворотним зв'язком здійснюється за наявності можливості перевести Замовника у відповідну групу за новим пакетом із відповідною доплатою.

6.6. При зверненні Замовника із заявою про перехід на пакет послуг більший за вартістю, ніж було придбано раніше, Замовник зобов'язаний сплатити різницю вартості пакетів до моменту здійснення переказу.

6.7. Замовник може подати заяву про перенесення навчання до наступного потоку не пізніше 14 днів зі старту навчання у поточному потоці. Якщо у наступному потоці передбачено зміну ціни, то Замовник повинен сплатити різницю між вартістю свого навчання у поточному потоці та наступному.

7. Умови та порядок повернення коштів

7.1. У разі форс-мажору, коли автор не в змозі провести навчання, гарантується 100% повернення грошей, за вирахуванням комісії.

7.2. Замовник має право звернутися із заявою про повернення коштів не пізніше 3 (трьох) календарних днів з початку навчання за графіком (або отримання доступу до уроків). Повернення коштів здійснюється за вирахуванням фактичних витрат Виконавця на момент отримання заяви про повернення.

7.3. До фактичних витрат Виконавця відносяться витрати, понесені на момент отримання заяви про повернення, зокрема:
— вартість наданих Замовнику навчальних матеріалів,
— вартість наданих Замовнику зворотних зв'язків за курсом Виконавцем,
— вартість організованих Виконавцем вебінарів та сесій із зворотним зв'язком,
— Заробітна плата тренера, що бере участь у навчальній програмі,
— вартість особистих сесій зі зворотним зв'язком, здійснених Виконавцем безпосередньо по пакету з індивідуальним супроводом Замовника, витрати на використане Виконавцем у процесі навчання або оплату послуг третіх осіб,
— вартість бонусних матеріалів (за ціною на момент придбання курсу).

У разі, якщо Замовник не використовував надані матеріали, не брав участі без поважних причин, підтверджених документально, у групових вебінарах, організованих Виконавцем, вартість таких матеріалів, сесій тощо, підлягає включенню до складу витрат Виконавця у зв'язку з несумлінними діями Замовника. До фактичних витрат Виконавця за цим пунктом також належать комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення грошових коштів.

7.4. Вимога повернення сплачених сум, пред'явлене Замовником пізніше терміну, встановленого пунктом 7.2. цього договору, Виконавцем розглядається лише за наявності рекламацій про неналежну якість послуг, які входять у придбаний пакет. Під неналежною якістю наданих послуг розуміються дії або бездіяльності, вчинені з вини Виконавця, а саме: ненадання доступу до навчальних матеріалів у закритому розділі Сайту, порушення термінів проведення вебінарів та сесій зі Зворотним зв'язком відповідно до графіка навчання, розміщеного на Сайті, а також термінів розміщення їх записів та термінів розгляду звітів за домашніми завданнями.

У разі встановлення факту ненадання послуг (надання послуг неналежної якості) за відповідним пакетом придбаних послуг Виконавець здійснює повернення грошей за мінусом вартості послуг, які були надані належним чином, та інших фактичних витрат Виконавця, що визначаються за правилами п. 7.3. справжньої угоди.

7.5. Всі заяви про повернення, рекламацію та претензії щодо послуг, що надаються, приймаються тільки письмово і тільки на пошту Виконавця viki.orglady@gmail.com .

7.6. Рішення про повернення або відмову у поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання відповідної заяви Замовника.

7.7. Кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалася оплата навчання, якщо інший порядок не погоджений Сторонами, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після ухвалення рішення про повернення.

7.8. У разі задоволення заяви про повернення доступу до навчальних матеріалів для Замовника припиняється протягом 1 (одного) робочого дня з дати направлення Виконавцем Замовнику рішення про відповідне повернення. Зазначена вимога Замовника про повернення також вважається відкликанням заздалегідь даного акцепту, зазначеного у пункті 1.2 цього договору.

7.9. Купуючи матеріал, Замовник має право звернутися до Виконавця із заявою про повернення коштів до моменту його використання та відкриття у себе через інтернет мережу. У разі відкриття (використання) матеріалів (уроків) Виконавець кошти не повертає.

7.10. Строк протягом якого Замовник має право звернутися до Виконавця з рекламаціями у зв'язку з неналежним наданням послуг складає 3 (три) календарні дні після отримання навчальної програми (п. 3.1 цього договору). Після закінчення зазначеного в цьому пункті терміну новозаявлені претензії Замовника не розглядаються.

8. Відповідальність

8.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника. В даному випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі.

8.2. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті та/або на електронну поштову скриньку, вказану Замовником під час оплати, а Замовник зобов'язаний надіслати Виконавцю листа на електронну пошту viki.orglady@gmail.com із зазначенням у рядку Тема — "Форс-мажор". Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежу, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війна та військові дії, набрання чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (непланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищеперелічені обставини перебувають поза контролем Сторін, перешкоджають виконанню цього договору та виникли після укладання цього договору. Відсутність часу у Замовника з будь-яких підстав для проходження навчальної програми, перебування у відпустці, відрядженні, несплата доступу до Інтернету, поломка засобу доступу до Інтернету не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

8.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором за будь-яким позовом чи претензією щодо договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише реальну шкоду, але не втрачену вигоду.


9. Персональні дані та їх використання

9.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації у закритому розділі Сайту, а саме: ім'я, прізвище; зображення; Адреса електронної пошти; контактний телефон; акаунти в програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.

9.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, що не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Замовника.

9.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, програм навчання, відео-курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.

9.4. Обробка персональних даних Замовника здійснюється Виконавцем з використанням баз даних на території України.

9.5. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення на адресу: viki.orglady@gmail.com. При цьому Замовник розуміє та визнає, що відкликання дозволу на обробку персональних даних може вимагати видалення будь-якої інформації щодо участі Замовника у навчальній програмі, у тому числі видалення облікового запису Замовника у закритому розділі Сайту та припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.

9.6. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, або від інших осіб за дорученням Виконавця, на адресу електронної пошти та контактний телефон, вказаний Замовником під час реєстрації на Сайті. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення на адресу: viki.orglady@gmail.com.

9.7. Замовник дає свою згоду на використання у закритому розділі Сайту його зображення як фотографія Замовника (аватара) Виконавцем на безоплатній основі.

9.8. Замовник, погоджується з тим, що оплачуючи та проходячи курс «Організатор простору», він погоджується з тим, що будь-які особисті дані замовника, які стають відомими виконавцю в ході участі курсу «Організатор простору», у тому числі ПІБ, місце проживання, фактична адреса проживання, електронна адреса, а також будь-які письмові/відгуки, аудіо та відеоматеріали із зображенням замовника, які добровільно залишив замовник під час навчання на курсі «Організатор простору» та після його закінчення, можуть бути використані виконавцем в інтересах виконавця на всіх ресурсах, у тому числі для демонстрації на сайтах виконавця та YouTube каналі виконавця.

10. Захист авторських прав

10.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

10.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст Сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Жодні права на будь-який вміст Сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.

10.3. При цитуванні матеріалів Сайту, якщо це передбачено функціями Сайту, Замовник зобов'язується вказувати посилання на Виконавця.

10.4. У разі порушення Замовником положень цього договору щодо захисту авторських прав Виконавця останній має право вимагати компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.

10.5. У разі порушення Замовником вимог п. 5.3.6 - 5.3.7 цього договору, Виконавець має право вимагати виплати штрафу у розмірі до 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень, за кожен випадок порушення, на додаток до заходів впливу, зазначених у п. 10.4 цього договору.

11. Заключні положення

11.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника відповідно до п. 1.3. договору та діє до виконання зобов'язань сторонами.

11.2. Усі суперечки та розбіжності між сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця.

11.3. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Замовником положень цього договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист інтелектуальних прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

11.4. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших його положень.